The fall session of the Adult Recreation Dance Classes begin on October 3rd, 2023. Please note that we may not cover all of the dances in the session and may be subject to change.

Classes are on Tuesdays from 6:30-7:30 pm.

*No class on October 31st.

Dances

 • Syrtos
 • Ramna
 • Baidouska
 • Lekka
 • Teska
 • Na Deis Giagia

Dances

 • Sarigiz
 • Sarigiz Atlamasi
 • Tek Kaite
 • Outsain
 • Tamsara

Dances

 • Gaita
 • Padiotiko
 • Kato Sta Eksi Marmara
 • Tsamikos
 • Th’likotos
 • Patinada
 • Krasi’m Pino Gia Kalo (Zagorisio)

Dances

 • Ez Vassilis
 • Tsok Me
 • Youvalandum
 • Tas Kemerli
 • Sourountina
 • Karasaplou
 • Kemerli
 • Tsitsek Dag
 • Koniali
 • Harman Geri

Dances

 • Roudo Giagne
 • Zaiko Kokoraiko
 • Giantsitska
 • Bai Apostoli
 • Patrounino